جملات قصار پسر شاه: من و حکومت!

من و حکومت! ـ جملات قصار پسر شاه ـ ۹مرداد۱۴۰۱
گفت شیخی ای رضا شاه کبیر

شاد بادا روحت ای قزاق پیر

ما به روح تو توسل جسته ایم

مرحبا صد بارک الله گفته‌ایم

بسته‌ایم بر روحت ای شاها دخیل

این عمل هرگز نبوده بی‌دلیل

ما همیشه بوده‌ایم غمخوار هم

همره و هم آخور و همیار هم

روح قزاقی‌ات ای سلطان پیر

بهر ما دارد مزایای کثیر

روح تو درمان حال زار ما
می گشاید صد گره از کار ما

مطالب مرتبط
جملات قصار پسر شاه: من و سپاه!
روحت شاد!
لطفا به اشتراک بگذارید: