کائنات: مسیر نجات کشور؛..سرنگونی خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه!

مسیر نجات کشور، سرنگونی خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه ـ کائنات
یک هم‌وطن: کرمانشاه بیستم آذرماه

یک هم‌وطن: امروز ۲۰ آذر...

آخوند رئیسی ـ ۲۰ آذر

نظام جمهوری اسلامی هاضمه‌اش فساد را نمی‌پذیرد

چه اتفاقی افتاده که آخوند جلاد در گرماگرم قیام از فساد می‌گوید؟

خروش جوانان:

فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی

مرگ بر خامنه‌ای...

آخوند دژکام در نمایش جمعه شیراز ـ ۱۸ آذر ۱۴۰۱:

این روزها شعارها عموماً بر علیه ولایت فقیه است چرا؟

چه کسی پاسخگوی ۴۳سال فساد و سرکوب است؟

آخوند ناصر نقویان کارشناس حکومتی ـ‌۱۴ آذر ۱۴۰۱:

کسی که بر رأس قدرت قرار می‌گیرد اولین انگشت اتهام به سمت او دراز است

در سیستم شاهنشاهی مگر کل سیستم را مقصر نمی‌دیدیم؟ الآن هم همونه

شورشگران عزم سرنگونی دارند و به‌همین خاطر رأس نظام فاسد را نشانه رفته‌اند

یک هم وطن از مشهد:

مشهد ۲۰ آذر بلوار ملک آباد برای خونخواهی محسن شکاری که به ناحق اعدامش کردن

مسیر نجات کشور سرنگونی خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه است
بدون تردید این اقدام خامنه‌ای نشانی از استیصال آخوندها در قبال امواج خروشان قیام و انقلاب دمکراتیک مردم ایران است. خامنه‌ای در هراس از سرنگونی تام و تمام رژیمش اقدام به اعدام این جوان دلیر کرد. بی‌شک این جنایت رژیم آتش خشم مردم و جوانان انقلابی را دو چندان می‌کند و هرگز آن را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.


مطالب مرتبط
کائنات : دموکراسی یا رفاه ؟!!!
پاسخ فقر و فساد و گرونی چیست؟
لطفا به اشتراک بگذارید: