توسعه ایرانی: اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل؛..رژیم زن ستیز!

اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل؛..رژیم زن ستیز! ـ توسعه ایرانی
روز چهارشنبه ۲۳آذر ۱۴۰۱ در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در مقر اروپایی ملل‌متحد در ژنو، قطعنامهٔ اخراج دیکتاتوری آخوندی از کمیسیون زنان سازمان ملل با اکثریت ۲۹رای به‌تصویب رسید؛ و به‌این ترتیب به‌دنبال یک کارزار فشرده و فراخوانهای گستردهٔ بین‌المللی که به‌ویژه در پی جنایات رژیم در جریان قیام سراسری علیه زنان و دختران گسترش یافته بود، فاشیسم دینی حاکم بر ایران از کمیسیون زنان ملل‌متحد اخراج شد.

در قطعنامهٔ مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، آمده است:

با ابراز نگرانی جدی از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی از سپتامبر۲۰۲۲ مبنی بر تضعیف مداوم و سرکوب فزایندهٴ حقوق‌بشر زنان و دختران، از جمله حق آزادی بیان و عقیده آن‌هم اغلب با استفاده از قهر مفرط، با اعمال سیاستهایی که آشکارا مغایر با حقوق‌بشر زنان و دستور کار کمیسیون مقام زنان است و هم‌چنین از طریق استفاده از نیروی مرگبار که منجر به‌مرگ معترضان از جمله زنان و دختران می‌شود، تصمیم می‌گیرد جمهوری اسلامی را با اثرگذاری فوری از عضویت در کمیسیون مقام زنان برای باقیماندهٴ دورهٴ ۲۰۲۶-۲۰۲۲ آن اخراج کند».


مطالب مرتبط
توسعه ایرانی: آغاز رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اخیر
اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل
لطفا به اشتراک بگذارید: