پیک شادی کامل ۱۸اسفند۱۴۰۱

پیک شادی کامل ۱۸اسفند۱۴۰۱
کار ما شیاد رسوا کردن است

ای که کارت خون مردم خوردن است

ای که دائم از کلاه شعبده

حرفه‌ات ماری برون آوردن است

کار ما در پیش چشم مردمان

چهره‌ی کلاش عریان کردن است

ای دمل! که کار تو دائم ز خود

چرک بر پیرامنت پاشاندن است

کار ما جراحی زخم کهن

تیغ ما کارش دمل ترکاندن است

خوب می‌رقصاندت دستان شیخ

از چراغ خود که دائم روشن است

لیک ما سنگیم! سنگ بت شکن

وان چراغ جادوی اهریمن است

کار ما جاروی خاک از سوسکهاست

کار ما از خاک گل پروردن است

تیغ تیز و تهمت بی حد ببار

که خوراک این تبار و این تن است

آنچه از چنگ شما بیرون شده ست

سرنوشت ملت و این میهن است

میوه‌چینان مفت‌خواران آمدند

هر کجا بودند شتابان آمدندبا بسی جنجال و با ساز و دهل

یک به یک آماده گویان آمدندموج را دیدند و قایقران شدند

بهر صید سهل و آسان آمدندعده‌یی از گندچالِ شاه و شیخ

از فرنگ یا از جماران آمدندناگهان غمخوار ایرانی شدند

با پُز خدمتگزاران آمدنداز درون گور تاریخی خویش

حیله‌گر چون بندبازان آمدندیک نفر خود را ژنیتک شاه خواند

همرهان «شاهزاده» گویان آمدندچهل و اندی تشنه غارتگری

وارثانِ مُرده شاهان آمدندجمعی از شلاقدارن ساواک

در کنار او به میدان آمدنداطلاعات سپاه لابی او

پابه‌پا احسنت گویان آمدندزیرکی گفتا که انگل‌واره‌ها

هم‌چنان ماران و موران آمدندداغ می‌کردند حمار ارتجاع

در خیابان شعله‌داران آمدنددر پی بویش به امید کباب

مفتخواران و شغالان آمدندملت اما تف کند بر جملگی

چون همه بدخواه ایران آمدند


مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۱۱اسفند۱۴۰۱
حجاب!
لطفا به اشتراک بگذارید: