دو خر و دو ارباب ـ انیمیشن

انیمیشن ـ دو خر و دو ارباب

کس در جهان ندیده است این حجم از وقاحت

اینسان که دارد آن دردانه ولایتدر اولین همایش یا اولین نمایش

بی هیچ پرده‌پوشی بی‌شرم و بی‌خجالتگفتا ز من تشکر باید کنید و «تقدیر»

زیرا به کار اعدام دارم بسی لیاقتمن لایق مدالم حقا که مرد سالَم

باید که «هیومن رایت» از من کند حمایتما را امام راحل تشخیص داده قاتل

زین رو سپرد ما را آن مسند قضاوتجلاد شصت و هفتیم از یاد ها نرفتیم

کس در جهان نباشد با ما کند رقابتدر شصت و هفت کشتیم زندانیان بسیار

آنان که می‌نمودند همواره استقامتما سی هزار از آنان بردیم بر سرِ دار

از این جهت ز ما داشت آن پیشوا رضایتدارای شش کلاسم در فهم آس و پاسم

باشد مدارک من در مکتب جنایتآموختم پس از آن در محضر «معظم»

افزون بر آنچه بودم یک دوره از وقاحتبا این همه سوابق ما را بدید لایق

«آقا» در این زمانه در دوره فلاکتگفتا ز فرط پیسی برخیز ای رئیسی

فعلاً برو تو بنشین بر کرسی ریاستما را اگر پسندید «آقا» در این میانه

من برگ آخر هستم گویا در این حکایتما را گماشت ایشان در این مقام عالی

هستم چماق ایشان در اردوی ولایترندی در این میانه گفتا به شیخ جلاد

تقدیر کن تو از خود در وادی بلاهتدر وصف خود از این پس کم گو که می شناسد

دنیا تو را همیشه با واژهٔ جنایتتشویق اگر ز ملت اینک طلب نمودی

می باش منتظر تا بر پایی عدالتزود است تا ببینی همراه رهبر خود

آن آتش ستم سوز آن خشم بی‌نهایتمطالب مرتبط
راه‌حل زلزله در نظام ـ جلسه با حضور خامنه‌ای رئیسی و سلامی ـ انیمیشن
عرض ارادت و سرسپردگی نوه خمینی ملعون به خامنه‌ای و رئیسی جلاد
لطفا به اشتراک بگذارید: