طنز خنده دار ـ شب شعر در حضور خامنه‌ای

شب شعر در حضور خامنه‌ای ـ طنز خنده دار
یک بسیجی ز «بیت عظما» گفت

ما همه جیره‌خوار ایشانیمهر چه دستور می‌دهند «آقا»

آن کنیم و مطیع فرمانیمآنچه خوب است برای حفظ نظام

بهر انجام آن به می‌دانیمظاهراً ناشناس و گمنامیم

گه در انظار و گاه پنهانیمما «لباس شخصی» تبهکاریم

یا بیسجیِ هم‌چو حیوانیمپاسداریم یا آخوند دغل

همگی عضو حزب شیطانیمقاتل و رذل و لمپن و وحشی

هر چه باشد از این قماش، آنیمسپر ما دو سال «کرونا» بود

بس بدهکار و مخلص آنیمما به ویروس ز هر مدل باشد

چفت و جور و نیازمندانیمویروس سلطنت و یا کرونا

همه را یک ودیعه می‌دانیمسابقا باند ما «اسیدی» بود

همه «آتش به اختیارانیم»به سر و روی دختران و زنان

ما به فرمان اسید پاشانیمجانشینان گشت ارشادیم

مجریان امور نسوانیمیک زمانی اسید می‌پاشیم

یک زمانی چماقدارانیمچند ماه اخیر به جای اسید

به طریق دگر به می‌دانیمگاز سمی درون مدرسه‌ها

زده‌ایم و نهان ز می‌دانیمگشت ارشاد ما بشد مغلوب

صحنه را اینچنین بچرخانیمما زنان را دگر به جای اسید

به طریق دگر بسوزانیمدختران سوژه تهاجم ما

تا که مسموم یا بترسانیمآن زن و دختری که می‌گوید

«زن آزاده دخت ایرانیم»مرگ بر شیخ و «رهبر الدنگ»

گوید و ما از آن هراسانیماینچنین انتقام می‌گیریم

این عمل را فریضه می‌دانیمبا وجود تمام این اعمال

باز هم هم‌چو بید لرزانیمدختری شورشی به اینان گفت

ما همه عاشقان ایرانیمهر چه دارید از شقاوت و شر

رو نمایید که ما به می‌دانیمما به پیروزی اندر این پیکار

همه یکسر امید و ایمانیم


مطالب مرتبط
شب شعر در حضور عظما
جانشینان گشت ارشاد…
لطفا به اشتراک بگذارید: