ترانه این کیس جدید منه با صدا خامنه‌ای

دستچین گشته‌های اهل بسیح

رفته بودند به خدمت «آقا»

همه از محرمان اهل نظام

دست بوسان حضرت آقا

ظاهراً اهل درس و دانشجو

پیروان ولایت آقا

تا کنند کسب فیض و معلومات

از علوم و محبت آقا

لیکن اینان به‌جا نیاوردند

ارزش و قدر و قیمت آقا

حرفهایی زدند در پایان

له نمودند حرمت آقا

بزدند با سؤال بد هنگام

لگدی بر ابهت آقا

هول گردید «رهبر الدنگ»

لطمه خورد شأن و هیبت آقا

تا چه گوید جواب اینان را

گیج و درمانده حضرت آقا

گفت رندی که این بود ناشی

ز حضیض فلاکت آقآ

چند جوجه بسیحی هم گشته

معترض بر سیاست آقا

این نمایش چو تف شد و برگشت

بر سر و ریش و صورت آقا

اعتراضات و شورش ملت

تق و لق کرده قدرت آقا

دیر نیست روز انقلاب بزرگ

روز مرگ ولایت آقا

آتشی یک قیام در تقدیر

محو سازد حکومت آقا

لطفا به اشتراک بگذارید: