مسعود بهنود گفت: شازده به اندازه گاو مهربون نمی‌فهمه!

شاه‌بچه پس از جلوس این طور سرود که: «اصولاً من در جهان دو دسته انسان را می‌بینم. دسته اول کسانی هستن که هم‌چنان کینه دارن، هم‌چنین (هم‌چنان) نفرت دارن، هم‌چنان جزیی از مشکل هستن، و مقاومت می‌کنن از (روی) دیدگاههای خودشون، برای هر نوع همکاری، هماهنگی... من به دسته اول کاری ندارم. »...

آن کلاغ باغ قصص واواک چنین آمد که: «... مجاهدین، مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند... من خیلی خیلی متعجب هستم که چطور از طرف اعضای پارلمان اروپا توسط برخی سناتورها و اعضای کنگره آمریکا مورد استقبال قرار می‌گیرند. »... دستانی خالی و چند بیش شعر تکراری.

لطفا به اشتراک بگذارید: