خبر تو خبر- نگاهی به خبرهای هفته در قالب طنز از نعل وارونه خامنه‌ای تا کلاس جن شناسی

خامنه‌ای - ۲۰شهریور:

مسئولان باید غفلت نکنند، باید بیدار باشند!

مگر چه چیزی شما را تهدید می‌کند؟

خامنه‌ای - ۲۰ شهریور:

اگر شما خواب بودید یک بچه هم می‌توانه به شما ضربه بزنه چه برسد دشمن مسلح و آماده کار!

در برابر این مردم چه کار می‌خواهید بکنید؟

پاسدار سلامی - ۱۰ مرداد:

لیدرهای جریانهای را شناسایی کنید. اینها را مهار کنید.

خامنه‌ای - ۲۰ شهریور:

دچار غفلت نباید باشیم. خواب نباید بمونیم باید مراقب باشیم!

کوشکی:

ما نباید غفلت بکنیم و یعنی فکر کنیم که شرایط مساعد نیست برای آشوب و برویم بخوابیم.

خامنه‌ای - ۲۰ شهریور:

مراقب نقشه دشمن باید بود. دشمن نقش داره، بله دشمن نقشه داره برنامه داره، برنامه‌اش راجع به ما چی؟

بله مردم برای شما نقشه دارند!

شعار قیام‌کنندگان علیه خامنه‌ای: می‌میریم می‌جنگیم ایرانو پس می‌گیریم

لطفا به اشتراک بگذارید: