جوک

یک بار مغازه ای آتیش گرفته بود،پریدم تو عمق آتیش یه دختررو نجات بدم ،آتیش نشانه ام گرفت گفت بیا بیرون؟


گفتم انسانیت کجا رفته؟


گفت باشه ولی اونکه دنبال نجاتشی مانکنه بیا بیرون

لطفا به اشتراک بگذارید: