یک خورجین

یک خورجین


بسیجیه میگه یک خورجین بیشتر جاسوسی وسرکوب داشته باشم میرسم به مرز پاسدار شدن وچند سال هم جنایت وقتل داشته باشم ،میشم سردار .....!!!


لطفا به اشتراک بگذارید: