صدو پنج طبقه

صدو پنج طبقه


بسیجیا رو می برن هتل معروف نیویورک اسکان میدن. سوار اسانسور که میشه نمیدونسته چه جوری کار میکنه. تا چشم به هم زد خودشو در طبقه ۱۰۵ معروف نیویورک دیده به خودش گفت کی میتونه این همه راه را برگرده ؟؟ الان میان برمیزنم و چتری که به همراهش بود باز کرد وپرید..... وبرای خودش دعا کرد که زخمی نشه نذر کرد سالم آمد تپایین تجربه اش را به دیگران بگه !!!!

لطفا به اشتراک بگذارید: