شرم بر آخوندهادر کشوری به دارای ثروت ایران مادر پیر ما نمتواند عینک تهیه کند

لطفا به اشتراک بگذارید: