باسلام

با سلام


با توجه به تعطیلات عید ﻣرﺍﻗﺐ خاﻧﻪ ﻫایتان با شید....


ﻫﻤاﻧﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺣاﻧﯽ


ﺷﻤاﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺍرد ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ پیاﻡ ﺗﺒریک عید میدهد...


ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑاشیدﺁﺩﺭستون رو ﻫﻢ ﺩﺍﺭه...


یاﺩﺗاﻥ ﻧرﻓﺘﻪ ﮐﻪ، کلید ﻫﻢ ﺩﺍﺭه...


ﺩیگه خﻮﺩ دانید ...!!!


از ما گفتن بود                       ﺑا ﺗﺸﮑر


                ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ


لطفا به اشتراک بگذارید: