تیر برق وساندیس

تیر برق و ساندیس


اگه گفتید چه جوری میشه بسیجی رو زجر داد: ببندیش به تیر برق و بهش بگی کوچه اون طرفی ساندیس میدن! بسیجی: آقای دکتر، هیچ کس من رو تحویل نمی گیره، دکتر: نفر بعد!بسیجی کیست ؟ موجودیست که در برابر فهمیدن مقاومت می کند تا ساندیس بخورد!
علم بهتر است یا ثروت؟ بسیجیه : ساندیس!لطفا به اشتراک بگذارید: