طنز:عنتری عنتری توازمنم خرتری،ریشم زدستت آتیش گرفته

لطفا به اشتراک بگذارید: