سبز می‌خواهم

سبز می‌خواهممن انسان را و آتش‌‌، آسمان را سبز می‌خواهم


افق را‌‌، برگها را‌‌، آشیان را سبز می‌خواهم


سبوی ماه را بر پلکان ابرها‌‌، رقصان


زمین را‌‌، دستهای مردمان را‌‌، سبز می‌خواهم


کلنگ و داس و آب و گندم و سنگ و خروس و صبح‌‌،


نگاه آهوی دشت جوان را سبز می‌خواهم


ردای باد را  ـ چون می‌گریزد کوچه در کوچه ـ


چراغ شهرها را‌‌، کهکشان را‌‌، سبز می‌خواهم


عسل در صخره و سنجاب در جنگل، به مرتع‌‌، اسب‌،


ـ چنان دریایی از پونه ـ جهان را سبز می‌خواهم


نمی‌خواهم که باشد دشنه‌‌، جز رو در روی دشنه‌‌،


اجاق و شعله و باران و نان را سبز می‌خواهم


منم آن زیسته در سرخ، بیزار از کبود و زرد‌‌،


ـ در آواز رگانم ـ  قلب و جان را سبز می‌خواهم‌.


                                                            ع. طارق
لطفا به اشتراک بگذارید: