تیمسار

تیمسار


دوستمون میره بانک چک نقد کنه، متصدی بانک میپرسه: چک سیباس؟ یارو میگه: نه
مال گردوهای پارساله.

بسیجیه به یه تیمسار میرسه میگه شما سربازی؟ طرف که میبینه یارو حالیش نیست می گه آره. میگه پس غلط میکنی لباس تیمسار میپوشی.

لطفا به اشتراک بگذارید: