پادکست ها

ساعت وصل

پادکست ساعت وصل ـ مهران نوذری ـ رای مردم سرنگونی ـ ۱۴۰۲۱۲۰۴

ساعت وصل ــ محمدعلی مهاجری ـ کارزارهای آتشین مقاومت ـ ۲۷بهمن۱۴۰۲

ساعت وصل ـ پاشا برج خانی ـ پایان انتخابات و قیامها ـ ۱۳بهمن۱۴۰۲

ساعت وصل ـ نیلوفر عظیمی ـ وحشت رژیم از اعتراضات ـ۶بهمن ۱۴۰۲

ساعت وصل ــ باقر فتاحی ـ نقش مردم در فرار شاه ـ ۲۹دی ۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی مومن ـ سیمای آزادی صدای مردم ایران ـ ۱۵ دی۱۴۰۲

ساعت وصل ـ ماجد کریم ـ اعتراض و قیام تنها پاسخ فقر و..ـ ۸دی ۱۴۰۲

ساعت وصل ـ فروغ گلستان ـ کانونهای شورشی پاسخ به رژیم اعدام ـ ۱دی ۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی ابوالفتحی ـ پاسخ مردم و کانونهای شورشی به توطئه ها ـ ۲۴آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ محمد تسلیمی ـ خامنه ای سرکوب و جنگ افروزی برای ممانعت از قیام ـ ۱۷آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ شهره مقدس ـ ۱۶آذر دانشگاه سنگر آزادی در برابر شاه و شیخ ـ ۱۰آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ پریا کهندل ـ از میلیشیای مجاهد خلق تا کانونهای شورشی ـ ۳آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ حمیرا واضحان ـ خون شهدای قیام آورـ شعله ور کننده قیام آزادی ـ ۲۶آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ احمد افشار ـ قیام ۹۸ ـ ۱۹آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ محمدعلی محتسبی ـ دانش آموزان قیام علیه شیخ و شاه ـ ۱۲آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ عزت زربر ـ فقر و گرانی ره آورد شوم آخوندی ـ ۵آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی باقرزاده ـ سالگرد۲۶و ۳۰مهر ـ ۲۸مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی ابوالفتحی ـ پاسخ سرکوب در مدرسه و دانشگاه کانون شورشی است ـ ۲۱مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ مهشاد اعتمادی ـ قیام با کانونهای شورشی ـ ۱۴مهر۱۴۰۲

ساعت وصل ــ فائزه محسن زاده ـ سالگرد جمعه خونین زاهدان ـ ۷مهر۱۴۰۲