پادکست ها

هفت روی هفت

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ کارزارهای مقاومت و عملیات کانونها و... ـ ۱۰آذر۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ کنفرانس پارلمان اروپا و جلسات نیویورک و قتل عام۶۷ عملیات کانونها ـ

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد - عملیات آبان و کارزارهای مقاومت ـ ۲۷آبان ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ عملیات کانونها ترور ویدال کوادراس دادگاه نوری غزه ـ ۱۹آبان۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ جلسه سنای و سایر کارزارهای مقاومت ـ ۵آبان۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ زاهدان ـ اعدامها جنگ غزه و نمایشهای رژیم ـ ۱آبان۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ زاهدان ـ کارزارهای مقاومت ـجنگ غزه ـ نفوذیهای آمریکا ـ ۲۱مهر۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ اجلاسهای مقاومت-نفوذ مزدوران در آمریکا -زاهدان ـ ۱۴مهر۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت-علینژاد ـ کارزارهای مقاومت-کارزار نیویورک اتمی و اول مهر ـ ۱۴۰۲۰۷۰۱

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ کارزار بزرگ مقاومت در بروکسل ـ ۲۴شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت-سفر رئیسی و آمارهای رژیم ـ ۱۷شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ دانشگاهها-مقاومت و واکنشهای رژیم و سوریه ـ ۱۰شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت علی خدایی صفت- اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت، بحرانها و هلاکت پاسداران ـ ۴شهریور۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحا ق علینژاد مقاومت ودادگاه ـ کودتای ۲۸مردادـ۲۷مرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت واسحاق علینژاد ـ کارزار ها ـ۲۲مرداد ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ دادگاه مجاهدین سالگرد قیام محرم کارنامه رئیسی ـ ۱۳مرداد ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد جاوید رحمان وپارلمان انگلستان ـ ۲مرداد۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت و اسحاق علینژاد ـ کارزارهای مقاومت در ایتالیا و کهکشان ـ ۱۴۰۲۰۴۲۳

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت اسحاق علینژاد ـ کهکشان مقاومت و واکنشهای رژیم و قیام در زاهدان ـ ۱۷تیر۱۴

هفت روی هفت ـ علی خدایی صفت ـ کارزارهای مقاومت حمله به اشرف۳ و قیام در زاهدان ـ ۲تیر۱۴۰۲