آنالیز

11:05
19:40
17:53
دولت موقت راه حل جلوگیری از هرج و مرج بعد از هر انقلابی ـ آنالیز ـ ۸بهمن۹۹ 14:11
17:32
09:22
13:53
13:55
12:36
16:34
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران –تشکیل شورای ملی مقاومت 11:26
تصمیم گیری پرواز بزرگ – آنالیز 12:54
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران – تشکیل شورای ملی مقاومت ایران 10:37
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران- جبهه خلق و ضد خلق 17:43
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( حداکثر تلاش مجاهدین برای عدم درگیری) 13:13
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( پایه گذاری میلیشیا) – آنالیز 22:11
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( انتخابات مجلس بعد از انقلاب) – آنالیز 13:37
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب) - آنالیز 16:44
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران (  راه انداختن ولایت مطلقه) -قسمت ۱۲ – ۲۸مرداد ۹۹ 14:42
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( رفراندم جمهوری اسلامی) -قسمت یازدهم – ۲۱مرداد ۹۹ 11:29