پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران- جبهه خلق و ضد خلق 17:43
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( حداکثر تلاش مجاهدین برای عدم درگیری) 13:13
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( پایه گذاری میلیشیا) – آنالیز 22:11
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( انتخابات مجلس بعد از انقلاب) – آنالیز 13:37
پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب) - آنالیز 16:44
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران (  راه انداختن ولایت مطلقه) -قسمت ۱۲ – ۲۸مرداد ۹۹ 14:42
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ( رفراندم جمهوری اسلامی) -قسمت یازدهم – ۲۱مرداد ۹۹ 11:29
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران(مفهوم انقلاب و قیام)-قسمت نهم- ۷مرداد ۹۹ 11:58
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت هشتم 13:33
آنالیز۷ 12:24
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت پنجم 10:22
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت چهارم - ۲۷ خرداد ۹۹ 10:18
آنالیز- پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران – قسمت سوم - ۲۱ خرداد ۹۹ 12:01
آنالیز – انتخاب نام سازمان مجاهدین خلق ایران– قسمت چهارم – ۲۰خرداد ۹۹ 18:29
آنالیز 11:28
کودتای رضا شاه 12:28