امید، شورش، آزادی

امید، شورش، آزادی – سوء استفاده نظام آخوندی از شیوع کرونا برای لغو تحریم‌ها 21:12
رژیم آخوندی در وحشت از شورش زندان لاکان رشت، نیروهای یکان ویژه مستقر کرد 00:27