انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق

پیام مادر رضایی های شهید 03:03
پیامهای اعضای شورای ملی مقاومت 11:18
گزارشی از اجتماع بزرگ مجاهدین به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان 01:24:09
پیام های تبریک اعضای شورای ملی مقاومت 02:59