انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق

گزارشی از اجتماع بزرگ مجاهدین به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تاسیس سازمان 01:24:09
پیام مادر رضایی های شهید 03:03
پیام های تبریک اعضای شورای ملی مقاومت 02:59
پیامهای اعضای شورای ملی مقاومت 11:18