ایران آزاد

میشل دووکولور-بعد ازآزمایش‌های متعدد، شما توانستید خودتان را از نو بسازید 03:43
هداسا لیبرمن- شما همان نوری خواهیدبود که به جهان روشنایی می بخشد 04:02
قدردانی خواهر مجاهد زهره اخیانی از لوح تقدیر شهردار ژان فرانسوا لوگاره 01:18
ژان فرانسوا لوگاره-ما همه، شهروندان اشرف هستیم 03:54
راما یاد-اشرف۳ با جانفشانی ۱۲۰هزار تن از یارانتان محقق شد 03:56
لارش ریسه-اشرف۳ با همه امکانات، شهری که تاریخ را می نویسد 03:13
جوزپینا اوکیونرو-ما خودمان را با آن زنان شجاع نزدیک می‌دانیم 01:41
دکتر متیو آفورد-ما خواهان تغییر رژیم برای آینده بهتر هستیم 04:02
سناتور روبرتو رامپی-ما با شما هستیم، ما معتقدیم همه باید در این نبرد سهم داشته باشند 01:28
آنتونیو تاسو-آرمانی هدایت شده توسط بانویی شجاع رئیس جمهور مریم رجوی 03:45
ادوارد لینتنر-جنبش شما با رهبری خانم مریم رجوی جایگزین دموکراتیک حکومت آخوندی است 05:03
پاندلی مایکو-مجاهدین دوستان ما هستند و این دلیلی است که ما همه با هم هستیم 02:37
سناتور جوزف لیبرمن-اشرف۳ بهترین گواه این حقیقت است که آلترناتیو علیه رژیم را نمایندگی می‌کند 16:54
بیانیه شخصیتهای آمریکایی به گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳ _ ۲۰۱۹سال ساکنان اشرف 15:33
ایران آزاد-خوان گارسه وکیل بین المللی در اشرف 3 06:28
ژیل پارویل - فرانسه 03:10
ایران آزاد – اشرفیان هر بار مانند ققنوس از خاکستر خود متولد می‌شوند 02:36
ایران آزاد – پیام این کنفرانس وجود آلترناتیو معتبر در مقابل رژیم ایران است 01:26
ایران آزاد – دیدار از اشرف۳ برایم مایه خرسندی است 01:30
ایران آزاد – از دیدن اشرف۳ به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم 02:54