ایران آزاد

ماریا کاندیدا آلمیدا-معتقدم که جنبش شما الگویی برای همه ما است 04:38
زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبردخلق درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت 12:53
خدیجه زیانی-به یاری خداوند پیروزی به همراهتان باشد 06:09
ثریا فرج-امیدواریم که در اشرف ایران دیدار کنیم 02:21
دکتر ماریا رایان- زنان نقش قابل توجهی در اینجا دارند 04:32
اینگرید بتانکور-روزی که شما درتهران خواهید بود بزودی می رسد 04:37
الفه الجوینی-زنان ایران باید جایگاه حقیقی‌شان را به‌دست بیاورند 02:44
جوزپینا اوکیونرو-شما ستاره‌هایی هستید که مسیر حقوق مدنی را روشن می‌کنید 03:05
رانجانا کماری- در این مبارزه، زنان در خط مقدم قراردارند همراه با رهبری‌تان 05:34
سروناز چیت ساز درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳ 06:17
سخنرانی مریم رجوی درکنفرانس بین‌المللی پیشتازی زنان در مقاومت ایران دراشرف۳ 24:26
طاهر بومدرا-اکنون ما تعداد عاملان قتل عام۶۷ را شناسایی کرده‌ایم 09:11
سناتور رابرت توریسلی-و عدالت در مورد عاملان جنایت اجرا شود 05:33
پیتر مورفی-ما بخشی از این مبارزه بزرگ برای عدالت هستیم 02:08
عبد علیان المحیسری-مجاهدین خلق یک آرمان است 02:33
سید احمد غزالی-قوانین انسانی سکوت و بی عملی را بر ما ممنوع می کنند 06:19
دکتر خوان گارسه-این جنایات غیرقابل چشم پوشی هستند 10:14
ایران-قدرت آلترناتیو، ویژه نامه واشینگتن تایمز درباره گردهمایی ایران آزاد در اشرف۳ 20:29
رانجانا کماری: تک‌تک سنگها ازشجاعت شما سخن می‌گویند 04:47
پاکین ارتوک-در مقابل فاشیسم مذهبی زنان عامل تعیین کننده هستند 03:45