تقاطع خبرها

قهرمانان عراق – طنز سیاسی 01:28
گرانی بنزین و ادعاهای وقیحانه روحانی در رابطه با فواید آن - روزنامه‌های حکومتی 08:15
وحشت از غلط خود کرده گرانی بنزین – تقاطع خبرها 07:56
کم‌کاری آمریکا در مبارزه با فساد – طنز سیاسی 05:45
تشدید بحران‌های رژیم در تمامی زمینه‌ها - روزنامه‌های حکومتی 08:29
بازتاب خودزنی برجامی در درون رژیم – تقاطع خبرها 06:30
استاد حسن شغل ساز – طنز سیاسی 03:43
شدت گرفتن جنگ و جدال و تضادهای داخلی نظام آخوندی - روزنامه‌های حکومتی 08:14
وحشت از خشم انفجاری مردم در میان جنگ قدرت – تقاطع خبرها 06:22
انقلاب عراق رژیم ایران اخراج اخراج – طنز سیاسی 01:25
بازتاب و انعکاس بحران در راس نظام به دنبال اظهارات روحانی - روزنامه‌های حکومتی 09:29
جنگ قدرت با خیز حذف رقیب و همزمان با وحشت از آتش قیام مردم – تقاطع خبرها 05:30
سلطه نظام آخوندی بر عراق – طنز سیاسی 01:28
انعکاس اظهارت ۱۹ آبان آخوند روحانی در سفر به یزد - روزنامه‌های حکومتی 08:58
سوغات سفر روحانی – تقاطع خبرها 09:41
مگر چند نفر مرده‌اند – طنز سیاسی 04:13
تشدید بحران بر سر لوایح FATF و برجام و مذاکره با آمریکا - روزنامه‌های حکومتی 07:54
تک و پاتک بر سر FATF در بن‌بست نظام – تقاطع خبرها 07:57
عبای رژیم ایران – طنز سیاسی 01:28
نقض برجام و باجگیری هسته‌یی و لوایح FATF - روزنامه‌های حکومتی 07:34