بن‌بست سیاسی و بن‌بست اقتصادی نظام ولایت فقیه – تقاطع خبرها 08:04
اظهارات اخیر خامنه‌ای در رابطه با مذاکره و بحران درونی نظام - روزنامه‌های حکومتی 08:06
محکوم کردن رژیم آخوندی و سکوت برخی بخاطر منافع شرکتها – طنز سیاسی 01:23
درد اصلی نظام که درمان نخواهد شد – تقاطع خبرها 05:04
نمایشگاه بحرانهای داخلی ، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام ولایت فقیه - روزنامه‌های حکومتی 08:33
جوشش قیامهای مردم آخوندها را دفع می‌کند – طنز سیاسی 01:22
بازتاب حمله به تاسیسات نفتی عربستان و قدرتنمایی حول آن - روزنامه‌های حکومتی 07:58
نظام آخوندی برای احیای برجام چشم به راه اروپا – طنز سیاسی 01:12
تله مذاکره و روند فرسایش نظام ولایت فقیه – تقاطع خبرها 07:49
نوک کوه یخ زن ستیزی نظام آخوندی – تقاطع خبرها 08:44
بازتاب و تایید و تمجید از حملات به تاسیسات نفتی عربستان - روزنامه‌های حکومتی 06:24
شعله های قیام از چند سو نظام را در بر گرفته – طنز سیاسی 01:24
دستمال کثیف ولایت فقیه بر شیشه شفافیت نظام – تقاطع خبرها 08:51
نحوه توزیع درآمدهای ملی توسط نظام ولایت فقیه – طنز سیاسی 01:32
بازتاب امواج بحرانها در درون نظام ولایت فقیه - روزنامه‌های حکومتی 08:45
سیمای رژیم ولایت فقیه در رسانه‌‌های عربی – تقاطع خبرها 07:04
تحولات داخلی آمریکا و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی - روزنامه‌های حکومتی 08:32
پناه بردن به تخته پاره اروپا در وحشت از فشار تحریمها و خیزشهای مردمی – طنز سیاسی 01:20
کشمکش بر سر دوراهی برجام – تقاطع خبرها 08:53
آتش افروزی راهبرد رژیم در خاورمیانه – طنز سیاسی 01:12