تیراژه

اخبار پرشور ودرعین حال دردناک شورش درزندان های ایران-تیراژه۲۳-۱۱ اردیبهشت۹۹ 12:00
14:00
تیراژه 15:00
15:00
مردم لبنان هیچ یک از هیات حاکمه و دستگاه فاسد حکومتی را نمی خواهد-نماوا 20:00
برنامه تیراژه - شاملوگفته امروزه شعر حربه خلق است زیراکه شاعران خود شاخه انبوه خلق هست - اول خرداد۹۹ 15:00
15:00
برای بیروت از اعماق قلبم سلام بر بیروت و بوسه هایی برای دریاها 15:00
15:42
میکل آنجلودی لودوویکو بوئونارونی سیمونی نقاش پیکر تراش هنرمند-نماوابهمن ۹۹ 20:00
برنامه تیراژه نگاهی نو به ادبیات و هنر معاصر-خرداد۹۹ 15:00
12:00
افسانه‌ی ترانه انگلیسی سبک آلترناتیو راک اجرا شده توسط گروه موسیقی آمریکایی ول شی آرم-تیراژه ۱۳شهریور۹۹ 15:00
15:00
ترانه چه دینای شگفتی با صدای لویی آرمسترانگ-نماوا شماره ۹ هفتم بهمن۹۹ 18:00
برنامه تیراژه-برای این کشته شدگان من جویای مجازاتم برای آنان که وطن را بخون کشیدند-۱۵خرداد۹۹ 15:00
14:00
تصویر کودک جامانده بعد از گذشت خانواده اش ازسیمهای خارداربرلین وکریستوف نیومن-تیراژه۳۸-۲۰شهریور۹۹ 15:00
19:00
دیکتاتورها رذلترین افراد را برای پیشبرد سرکوب مردم انتخاب میکنند-نماوا شماره ۱۰ اسفند ۹۹ 20:00