افزایش قیمت سوخت ، بنزین بر آتش خشم اجتماعی – تیک تاک 24:46
بحرانهای نظام و خطر رادیکالیسم خشونت‌بار جامعه – تیک تاک 24:34
امواج بحرانها ، سختترین سالها و شرایط پیچیده – تیک تاک 24:32
عراق ، قیام ، تحولات سیاسی و خالی شدن زیر پای نظام آخوندی – تیک تاک 28:56
جنگ باندها با هدف حذف رقیب – تیک تاک 25:15
فوران تضادهای درونی و نتایج آن – تیک تاک 25:42
کارنامه حقوق بشر رژیم در کانون محکومیت بین‌المللی – تیک تاک 25:15
باخت باخت پروژه باج‌خواهانه کاهش تعهدات در گام چهارم – تیک تاک 25:34
بالا گرفتن وحشت از تحولات عراق و لبنان – تیک تاک 24:44
تحریمهای جدید و تنگتر شدن حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی – تیک تاک 25:57
تحولات اخیر در عراق و تحریمهای جدید و خودزنی در گام چهارم – تیک تاک 29:04
کلان ضربه عراق اوجگیری بحرانها و بی‌تعادلی نظام – تیک تاک 25:40
قیام عراق اعتصاب عمومی عصیان مدنی – تیک تاک 26:02
عمق استراتژیک نظام ولایت دارد فرو می‌ریزد – تیک تاک 24:08
پیام خشم مردم عراق به خامنه‌ای و ولایت فقیه – تیک تاک 24:23
بن‌بست FATF تشدید تحریمها و گسترش انزوا – تیک تاک 23:48
دولت تعطیل کشور تعطیل و بن‌بست مطلق – تیک تاک 23:40
تنگنای FATF و تشدید بحران درونی – تیک تاک 24:23
وحشتزدگی رژیم از تحولات عراق و لبنان – تیک تاک 25:12
اجماع بین‌المللی علیه رژیم – تیک تاک 24:49