تیک تاک – شکاف بین مراجع حکومتی با خامنه‌ای – قسمت اول تا سوم – ۴ خرداد ۹۹ 15:45
تیک تاک – انهدام کنارک مرموز اما دارای پیام – قسمت اول تا سوم – ۳ خرداد ۹۹ 18:45
تیک تاک – روحانی و خامنه‌ای و سمت جدال درونی نظام – قسمت اول تا سوم – ۲ خرداد ۹۹ 14:20
تیک تاک – خامنه‌ای و یک سخنرانی سرفصلی – قسمت اول تا سوم – ۳۱ اردیبهشت ۹۹ 17:14
تیک تاک – مختصات کنونی نظام آخوندی – قسمت اول تا سوم – ۳۰ اردیبهشت ۹۹ 17:40
تیک تاک – مواسات یا سرکیسه کردن مردم – قسمت اول تا سوم – ۲۹ اردیبهشت ۹۹ 18:03
تیک تاک – انهدام ناو کنارک با شلیکی دقیق – قسمت اول تا سوم – ۲۸ اردیبهشت ۹۹ 15:14
تیک تاک – ساختن انواع فیلم‌های پر هزینه سینمایی – قسمت اول تا سوم – ۲۷ اردیبهشت ۹۹ 15:46
تیک تاک – ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ولایت فقیه – قسمت اول تا سوم 15:38
تیک تاک – بسیج ارگان‌های نظام آخوندی برای رویارویی با دشمن – قسمت اول تا سوم 17:53
تیک تاک – ابعاد جدید بحران کرونا و ادعاهای آخوند روحانی – قسمت اول تا سوم 16:27
تیک تاک – بکارگیری تاکتیکهای تکراری توسط رژیم علیه مقاومت – قسمت اول تا سوم 13:20
تیک تاک – زلزله تهران کابوسی جدید برای مردم ایران در کنار کرونا – قسمت اول تا سوم 15:20
تیک تاک – حقوق کارگران و وضعیت معیشت آنها در نظام ولایت فقیه – قسمت اول تا سوم 10:18
تیک تاک – نقشه مسیر نظام آخوندی جهت خروج از بحران اقتصادی – قسمت اول تا سوم 16:43
گفتگو با پهلوتیک تاک – عملکرد نظام آخوندی با ورزش و سرنوشت جوانان – قسمت اول تا سوم 20:26
تیک تاک – تحریم‌های خفه کننده و انزوای بین‌المللی نظام آخوندی – قسمت اول تا سوم 13:19
بازماندگان دیکتاتوری سلطنتی 15:42
تیک تاک – وضعیت پیشرفت برای ساختن واکسن بیماری کرونا – قسمت اول تا سوم 15:39
تیک تاک – تنگتر شدن حلقه فشارهای جهانی علیه نظام آخوندی – قسمت اول تا سوم 15:21