جهان در هفته ای که گذشت

جهان در تکاپوی واکسیناسیون بیشتر وسریع تر-جهان درهفته ای که گذشت۱۱اسفند۹۹ 20:00
سرعت بخشیدن به تولید واکسن کرونا در اتحادیه اروپا-جهان درهفته ای که گذشت اسفند۹۹ 20:00
ادامه تظاهرات کشاورزان هندوستان_جهان درهفته ای گذشت بهمن ماه ۹۹ 20:00
محکوم شدن دیپلمات تروریست رژیم در دادگاه بلژیک-جهان درهفته ای گذشت۲۰بهمن۹۹ 20:00
ادامه تظاهرات ضد دولتی در تونس-جهان در هفته ای گذشت۱۳بهمن۹۹ 20:00
خروج روسیه از پیمان آسمان های باز-جهان درهفت ای گذشت بهمن۹۹ 20:00
آغاز واکسیناسیون سراسری در اتحادیه اروپا-جهان درهفته ای که گذشت 00:20
ده سالگی بهار عرب   واژه ایست که مردم خاورمیانه با آن آشنا هستند - جهان در هفته ای گذشت 20:00
حمایت کابینه فرانسه از قانون مقابله با بنیادگرایی افراطی-جهان درهفته ای که گذشت 20:00
خروج نیروهای آمریکایی از سومالی-جهان درهفته ای گذشت۲۴ آذرماه۹۹ 20:00
بازگشت اقتصاد جهان به سطح پیش از کرونا-جهان درهفته ای گذشت۱۷آذر۹۹ 20:00
ابراز تاسف آلمان ا زخروج آمریکا از پیمان آسمان باز-جهان درهفته ای که گذشت 20:00
تحریم الکساندر لوکاشنکو از سوی اتحادیه اروپا-جهان درهفته ای که گذشت 20:00
مبارزات انتخاباتی بایدن و ترامپ در امریکا-جهان درهفته ای گذشت 20:00
فراخوان به تظاهرات بزرگ درعراق -جهان درهفته ای که گذشت۱۲ آبان۹۹ 20:00
لبنان یک سال پس از آغاز جنبش مردمی -جهان درهفته ای که گذشت۵آبان۹۹ 20:00
فراخوان رهبر مخالفان بلاروس به کشورهای اروپایی-جهان درهفته که گذشت۲۸مهر۹۹ 20:00
استمرار جنبش مردم عراق در اولین سالگرد انقلاب اکتبر-جهان درهفته ای گذشت-۲۱مهر۹۹ 20:00
فراخوان اپوزیسیون بلاروس برای دریافت کمک های خارجی از اتحادیه اروپاست-جهان در هفته ای که گذشت۱۴مهر۹۹ 20:00
۷۵ مین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد بصورت مجازی-جهان درهفته ای گذشت۷مهر۹۹ 20:00