حماسه 6 و 7 مرداد

مسعود رجوی-سالگرد قیام پیروزمند اشرف و کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانها بعد از حملات ۶ و ۷ مرداد۱۳۸۸ 66:15
20:06
27:52