رد پای گرگ

جوانان شورشی ،انفجار امید در سرزمینی زخم خورده– اشغال پنهان عراق -رد پای گرگ 27:14
جوخه های مرگ تروریسم رژیم ولایت فقیه – اشغال پنهان عراق 19:04
جوخه های مرگ تروریسم رژیم ولایت فقیه – پوش خبرنگاری برای تروریسم -رد پای گرگ 20:48
 جوخه های مرگ تروریسم رژیم ولایت فقیه -رد پای گرگ -پیمان فرمانده این عملیات کیست؟ 17:12
رد پای گرگ -جوخه های مرگ تروریسم رژیم ولایت فقیه -مسعود مولوی ورد نجانی- ۲۲ مرداد ۹۹ 20:18