روز بیست و هشتم ماه رمضان۹۹ – برنامه سحر - قبل از اذان 18:19
برنامه افطار روز بیست و هشتم ماه رمضان ۹۹ – قبل از اذان 29:14
برنامه سحر روز بیست و هفتم ماه رمضان ۹۹ – قبل  از اذان 18:01
برنامه افطار ماه رمضان روز بیست و هفتم – قبل از اذان 28:39
برنامه سحر روز بیست و ششم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 18:18
برنامه افطار - قبل از اذان 31:31
 روز بیست و پنجم ماه رمضان۹۹ – برنامه افطار - قبل از اذان 29:33
 روز بیست و پنجم ماه رمضان۹۹ – برنامه سحر - قبل از اذان 17:55
برنامه افطار روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 29:45
برنامه سحر روز بیست و چهارم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 18:10
برنامه افطار روز بیست و سوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 28:47
برنامه سحر روز بیست و سوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 18:05
برنامه افطار روز بیست و دوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 28:43
برنامه سحر روز بیست و دوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 18:42
برنامه سحر روز بیست و یکم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 22:07
برنامه افطار ماه رمضان ۹۹ - روز بیست و یکم – قبل از اذان 29:09
برنامه سحر روز بیستم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 22:28
برنامه افطار روز بیستم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 30:25
برنامه سحر روز هیجدهم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 19:36
برنامه افطار روز نوزدهم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان 30:45