بازتاب زلزله در ۵ استان میهن و نگرانی از عدم رسیدگی حکومت – ری‌توئیت 04:38
بازتاب صدای مردم بپاخاسته عراق در فضای مجازی – ری‌توئیت 05:46
بازتاب جلوه‌های مختلف قیام عراق در تایم لاین توئیتر – ری‌توئیت 05:27
بازتاب تهاجم و خستگی ناپذیری معترضان عراقی – ری‌توئیت 06:18
بازتاب سالگرد شهادت ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی آزاده – ری‌توئیت 06:34
بازتاب صحنه‌های خیره کننده از خشم و مقاومت و اتحاد مردم عراق – ری‌توئیت 06:55
بازتاب استمرار قیامهای مردم عراق و لبنان و ربط آن به قیام ایران – ری‌توئیت 07:05
بازتاب افزایش خشم قیام کنندگان عراقی علیه نظام آخوندی – ری‌توئیت 05:59
بازتاب ترس و ضعف حکومت آخوندی از گسترش قیام مردم عراق – ری‌توئیت 05:55
بازتاب پیوند نام کوروش بزرگ با نام آزادیخواهی – ری‌توئیت 06:12
بازتاب بزرگداشت روز کورش کبیر منادی آزادی – ری‌توئیت 05:45
بازتاب استمرار قیام مردم عراق و لبنان و گوشمالی مزدوران – ری‌توئیت 07:03
بازتاب خیزش و اعتراضات مردم عراق – ری‌توئیت 06:39
بازتاب شروع مجدد قیام مردم عراق و استمرار قیام مردم لبنان – ری‌توئیت 06:06
بازتاب انتشار کتاب جدیدی از اسامی قتل عام شدگان در سال ۶۷ – ری‌توئیت 06:25
توفان توئیتری در حمایت از کارگران باغیرت آذرآب اراک – ری‌توئیت 05:09
استمرار اعتراض کارگران باغیرت آذرآب و خانواده‌های آنها – ری‌توئیت 06:29
اعتراض کارگران باغیرت آذرآب اراک و سرکوب وحشیانه توسط رژیم – ری‌توئیت 06:20
تبلیغ عمق استراتژیک رژیم آخوندی و شکست آن در قیام لبنان – ری‌توئیت 05:31
جنایت رژیم در حق مردم لردگان و بازتاب آن در فضای مجازی – ری‌توئیت 05:31