سالگرد۴خرداد

حماسهٔ ۴خرداد تیرباران و شهادت بنیانگذاران مجاهدین در دیکتاتوری دست نشاندهٔ سلطنتی 46:34
با فدا آغاز کرد با فدا ره باز کرد 04:16