سالگرد۴خرداد

با فدا آغاز کرد با فدا ره باز کرد 04:16
حماسهٔ ۴خرداد تیرباران و شهادت بنیانگذاران مجاهدین در دیکتاتوری دست نشاندهٔ سلطنتی 46:34