شورای ملی مقاومت

آمار جانگداز قربانیان در ۵۳۵شهر از ۲۴۸هزار و ۱۰۰نفر بیشتر است 05:21
آمار جانگداز قربانیان در ۵۳۵شهر از ۲۴۷هزار و ۳۰۰نفر بیشتر است 08:18
آمار جانگداز قربانیان در ۵۳۵شهر از ۲۴۶هزار و ۴۰۰نفر بیشتر است 08:14
آمار جانگداز قربانیان در ۵۳۵شهر از ۲۴۵هزار و ۶۰۰نفر بیشتر است 08:56
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ قسمت پایانی 25:51
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور فیروز دانشگری و دکتر خسرو شهریاری 10:05
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی پروفسور حسین سعیدیان، دکتر سینا دشتی، مهرداد هرسینی 22:34
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمدعلی توحیدی، فریدون ژورک و زینت میرهاشمی 25:49
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی مهدی ابریشمچی، حمید عظیمی و مهدی سامع 28:06
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی منوچهر ارسطوپور، رحمان کریمی و محمد قربانی 20:47
آمار جانگداز قربانیان در ۵۳۵شهر از ۲۴۴هزار و ۸۰۰نفر بیشتر است 10:08
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی حسین فرشید، دکتر حسین جهانسوز و کاک بابا شیخ حسینی 23:42
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر حمیدرضا طاهرزاده، دکتر منشور وارسته، بهرام مودت 23:08
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی امیر آرام، اصغر ادیبی و گیسو شاکری 31:32
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی استاد عبدالعلی معصومی، نسرین سیفی و سرگرد خلبان حسین اسکندریان 20:23
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی دکتر صوفی سعیدی، نصرالله اسماعیل زاده، استاد محمد شمس 22:37
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی محمد محدثین، عزیزالله پاکنژاد و رضا اولیا 35:41
آمار جانگداز قربانیان در ۵۳۵شهر از ۲۴۴هزار نفر گذشت 09:37
آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۵۳۵ شهر از ۲۴۴ هزار نفر گذشت ـ پیام تسلیت خانم مریم رجوی به خانواده های جانباختگان 02:10
اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ـ سخنرانی فلور صدودی، پرویز خزایی، سونا صمصامی و سنابرق زاهدی 24:53