انیمیشن حوزه های رای گیری-پیک شادی 02:00
شعار انتخاباتی رئیسی برای حل مشکل اجتماعی وزیاده خواهی وغیره جوابش دار است-پیک شادی 03:00
طنز انتخاباتی مدرک تحصیلی_ پیک شادی۲۰خرداد۱۴۰۰ 05:00
طنز حکومت تک پایه ـ پیک شادی ۲۰خرداد۱۴۰۰ 04:00
طنز قولیج انتخابات جمهوری ولایت دوتا هوا ویک بادـ پیک شادی۲۰خرداد۱۴۰۰ 05:00
فینیتو آهای اهالی فینیتو بیایید در سرنوشت فینیتو مشارکت کنندنی ـ پبک شادی۲۰خرداد۱۴۰۰ 04:00
قطعه موسیقی کاروان بعنوان یک استاندار جز آمریکایی شناخته میشود ـ پیک شادی۲۰خرداد۱۴۰۰ 05:00
چهارراه استراتژیک-پیک شادی 09:00
ترانه برای لاریجانی ورئیسی - پیک شادی 00:56
طنز مناظره انتخاباتی رئیسی-پیک شادی۱۳خرداد۱۴۰۰ 03:00
طنز ترانه ريیسی - پیک شادی ۱۳خرداد ۱۴۰۰ 03:00
چهارراه استراتژیک 010:00
طنز ترانه روح الله- پیک شادی ۱۳خرداد ۱۴۰۰ 05:00
فینیتو ـ پیک شادی 04:00
طنز مبارزات انتخاباتی ـ پیک شادی 06:00
طنز لاریجانی در انتخابات ـ پیک شادی 04:00
ترانه رای نمی دن ـ پیک شادی  02:00
طنز انتخابات شورای نگهبان ـ پیک شادی 09:00
ترانه مذاکره ـ پیک شادی 01:51
حماسه انتخابات و مصاحبه با پدر ولایت مدار۱ 01:34