قضاوت با شما

قضاوت با شما – علت مشکلات اقتصادی مردم ایران چیست؟ تحریم یا حاکمیت 01:04
قضاوت با شما – حکومت مستضعفین و باستی‌هیلزها 01:06
قضاوت با شما – حاشیه‌نشینی آن روی سکه چپاولگری 01:04
قضاوت با شما – رئیسی ولی‌عهد ولایت 01:04
قضاوت با شما – خودکشی کردن یا خودکشی شدن 01:04
قضاوت با شما – فساد سیستماتیک در تار و پود نظام آخوندی 01:04
قضاوت با شما – دروغ‌بافی و شارلاتانیسم چاره‌ای برای نظام بیچاره – ۲۷ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – آتش‌سوزی‌های مشکوک در ایران – ۲۶ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – حساب کارشناسی آمار قربانیان کرونا در ایران – ۲۴ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – دلسوزی برای حقوق بشر از نوع خامنه‌ای – ۲۲ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – رومیناها قربانی فرهنگ و قانون آخوندساخته – ۱۸ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – پرونده قالیباف رئیس مجلس جدید رژیم – ۱۷ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – خمینی رهبر مردمی یا دیکتاتور ضد مردمی – ۱۳ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – رئیس دولت دروغ و طلبکار از مردم – ۱۱ خرداد ۹۹ 01:04
قضاوت با شما – رسیدن بحران‌های درونی رژیم به نقطه تعیین تکلیف – ۱۰ خرداد ۹۹ 01:04
آیا قصد رژیم از هیاهوی بازار بورس خالی کردن چندباره جیب مردم است؟ 01:04
آیا در ایران که سرشار از نفت است نباید بنزین در این شرایط ارزان می‌شد؟ 01:04
آیا خط کار خامنه‌ای و روحانی در مقابله با کرونا بلوف و دروغ نیست؟ 01:04
آیا رژیم با پنهانکاری و کوچک کردن کرونا مردم را به قربانگاه نمی‌برد؟ 01:04
سیل - قضاوت با شما - ۱۶فروردین۹۹ 01:03