قطعنامه کنگره آمریکا

سخنان نمایندگان کنگره آمریکا در حمایت از خواست مردم ایران 06:53
تلویزیون فاکس آلبانی- حمایت اکثریت کنگره آمریکا از طرح ۱۰ ماده ای مریم رجوی 03:40
جولیو ترتزی وزیر خارجه سابق ایتالیا- اکثریت کنگره آمریکا تروریسم رژیم ایران را محکوم میکنند 00:25
سخنان نمایندگان کنگره آمریکا در حمایت از خواست مردم ایران 06:08
حمایت نمایندگان کنگره آمریکا از قطعنامه حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک 03:42
قطعنامه دوحزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا 07:13
واشینگتن اگزمینر- یک اکثریت قوی دوحزبی کنگره آمریکا قطعنامه ای را در محکومیت رژیم ایران ارائه میکنند 03:17
فاکس نیوز- حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از جنبش مقاومت ایران برای یک ایران دمکراتیک 03:30
اسامی و ایالتهای ۲۲۱ نماینده کنگره - امضاکنندگان بیانیه دوحزبی اکثریت درباره ایران 23:27
قطعنامه دوحزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران 09:34
کنفرانس اعلام حمایت اکثریت اعضای کنگره از قطعنامه ۳۷۴ برای ایستادن در کنار مردم ایران برای آزادی 18:16