قلبها، واژه ها و پیوندها

در برابر اعدام وحشیانه نوید قهرمان سکوت نکنیم – قلبها واژه ها و پیوندها 12:51
مبارزان راه آزادی واقعی سالیان قیمت نبرد را پرداخته اند – قلبها واژه ها و پیوندها 10:41
کانونهای شورشی شعله های فروزان آزادیخواهی – قلبها واژه‌ها و پیوندها 13:09
هنر رزم و مقاومت در شهر شهر ایران زمین – قلبها واژه‌ها و پیوندها 11:20
گرامیداشت یاد شهیدان قیام آبان۹۸ در ایام محرم – قلبها واژه‌ها و پیوندها 12:15
تا محقق کردن آزادی در میهنمان از پای ننشینیم – قلبها واژه‌ها و پیوندها 10:13
سرنگونی نظام آخوندی با قیام کانونهای شورشی تا پیروزی – قلبها واژه‌ها و پیوندها 10:41
گردهمایی ایران آزاد بسیار زیبا و شگفت‌انگیز بود – قلبها واژه‌ها و پیوندها 11:07
قلبها واژه‌ها و پیوندها – فعالیت‌های کانونهای شورشی انگیزه مقاومت در برابر رژیم 11:09
قلبها واژه‌ها و پیوندها – ایران آزاد خواسته هر ایرانی آزاده در سراسر جهان 12:05
قلبها واژه‌ها و پیوندها – این حکومت فقط برای تخریب مجاهدین کار کرده است 10:42
قلبها واژه‌ها و پیوندها – مجاهدین خلق نمی‌گذارند رژیم نفس راحتی بکشد 13:38
قلبها واژه‌ها و پیوندها – آتش‌ها و فریادها لرزه بر ارکان نظام آخوندی می‌اندازد 11:58
قلبها واژه‌ها و پیوندها – گردهمایی جهانی ایران آزاد دیکتاتور را به لرزه درآورده است 10:13
قلبها، واژه‌ها و پیوندها – فعالیت کانون‌های شورشی هیبت دیکتاتور را به لرزه درآورده است 16:19
قلبها واژه‌ها و پیوندها – آرزوی آزادی پیوند دهنده خیلی از قلبها در سراسر جهان به یکدیگر 12:28
قلبها واژه‌ها و پیوندها – زنان ایرانی پیشتازان مقاومت برای آزادی مردم ایران 14:11
قلبها واژه‌ها و پیوندها – مقاومت ایران جز به آزادی ایران و رهایی مردم نمی‌اندیشد 13:26
قلبها واژه‌ها و پیوندها – توان فداکاری و از خود گذشتگی یکی از زیباترین حس‌های انسانی 10:02
قلبها واژه‌ها و پیوندها – انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است 09:36