قیام آفرین

محکومیت اعدام نوید افکاری شورشگر توسط جامعه ورزشی – قیام آفرین– قسمت اول و دوم 15:34
علت و ریشه بحران بیکاری و گرانی در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه چیست – قیام آفرین 28:49
اهداف رژیم آخوندی از اعدام نوید شورشگر و پاسخی که گرفت – قیام آفرین 29:56
شورش در زندان اورمیه و وضعیت این زندان – قیام آفرین 25:38
پیامدهای گسترش فقر و فلاکت در نظام ولایت فقیه – قیام آفرین 29:51
اوجگیری بحران نان و گرانی سایر مایحتاج مردم – قیام آفرین– قسمت اول و دوم 19:30
پیامدهای قیام آبان۹۸ و استمرار قیامهای مردم ایران – قیام آفرین– قسمت اول و دوم 35:04
چگونه استاد محمدرضا شجریان محبوب مردم ایران شد – قیام آفرین– قسمت اول تا سوم 16:27
شجریان در جبهه مردم و رو در روی تمامیت نظام آخوندی – قیام آفرین– قسمت اول تا سوم 17:47
فریاد استاد محمدرضا شجریان بر علیه دیکتاتوری و خفقان در ایران – قیام آفرین– قسمت اول تا چهارم 15:12
درگذشت استاد شجریان و خشم و اعتراضات مردمی و وحشت نظام آخوندی – قیام آفرین 40:52
همصدا با مردم و استاد شجریان رو در روی نظام آخوندی – قیام آفرین – قسمت اول تا سوم 40:11
همراه شو عزیز آتش به شب بریز بر ضد دیکتاتور برخیز با ستیز – قیام آفرین – قسمت اول تا چهارم 21:41
چشم انداز قیام و هر لحظه هراس در نظام آخوندی و تلاش برای ارعاب – قیام آفرین 25:27
گسترش فاجعه کرونا در نظام آخوندی و نگاهی به وضعیت بازار بورس – قیام آفرین 29:40
زندانها آئینه ای از نظام سراپا شقاوت ولایت فقیه – قیام آفرین – قسمت اول تا سوم 17:08
علل و پیامدهای ابراز وحشت سرکردگان سپاه از قیام مردم – قیام آفرین – قسمت اول تا سوم 19:59
ویژگیهای فعالیت کانونهای شورشی در یک سال گذشته – قیام آفرین – قسمت اول تا سوم 20:00
چرا نظام آخوندی زندانیان قیام آبان ۹۸ را آزاد نمی کند – قیام آفرین – قسمت اول تا سوم 13:29
گسترش کرونا و افزایش دردناک مبتلایان و فوت کرونایی – قیام آفرین – قسمت اول و دوم 19:54