ماتریس

کارزار بین المللی مقاومت ایران علیه حکومت آخوندی  – ماتریس – قسمت اول و دوم 28:19
اولین سالگرد قیام آبان ۹۸ و چشم اندازها – ماتریس – قسمت اول و دوم 25:17
سالگرد قیام آبان ۹۸ و چشم اندازها – ماتریس – قسمت اول و دوم 22:10
سازمان مجاهدین خلق ایران و حمایت مردمی – قسمت دوم – ماتریس 52:35
سازمان مجاهدین خلق ایران و حمایت مردمی – ماتریس – قسمت اول و دوم 22:31
فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه رژیم – ماتریس – قسمت اول تا سوم 20:23
سرنوشت لبنان و موقعیت رژیم آخوندی – ماتریس – قسمت اول تا سوم 20:53
بررسی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ – ماتریس – قسمت اول تا سوم 18:35
بحران اتمی رژیم آخوندی در نقطه تعیین سرنوشت – ماتریس – قسمت اول تا سوم 14:10
ماتریس – خبرنگاران دوست در خدمت رژیم آخوندی – قسمت اول تا سوم 16:52
ماتریس – دیپلماسی ترور حکومت آخوندی – قسمت اول تا سوم 14:15
ماتریس – بحران سرنگونی و بن‌بست جانشینی در نظام آخوندی – قسمت اول تا سوم 15:11
ماتریس – فساد سیستماتیک در حاکمیت آخوندی – قسمت اول - ۱۲تیر۹۹ 17:07
ماتریس 18:23
ماتریس – عواقب گسترش حاشیه‌نشینی برای رژیم – قسمت اول تا سوم – ۲۹ خرداد ۹۹ 17:10
ماتریس – چرا بقایای سلطنت از رژیم آخوندی حمایت می‌کنند – قسمت اول تا سوم – ۲۲ خرداد ۹۹ 18:54
ماتریس – ابعاد و جنگ سرنوشت در فاجعه کرونا – قسمت اول تا سوم – ۱۵ خرداد ۹۹ 14:18
ماتریس – مرزبندی رژیم با مجاهدین در دانشگاهها – قسمت اول و دوم – ۸ خرداد ۹۹ 21:50
ماتریس – سینمای دروغ - بررسی فیلم‌سازی‌های رژیم درباره مجاهدین – قسمت اول و دوم 26:02
ماتریس – کرونا عامل بقا یا فنای رژیم آخوندی – قسمت دوم 43:56