آخرین امید در اولین سنگر:به مناسبت آزادی مسعود رجوی از زندان شاه

آخرین امید قسمت سوم-کلیپ یک 17:15
سریال آخرین امید- قسمت پنجم  کلیپ اول - ۲۹ ۱۱ ۱۳۹۷ 14:30
مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم -کلیپ دوم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان 15:33
پیوند نبرد در بیرون و درون زندان - چهارمین قسمت از مستند تاریخچه زندانهای شاه 14:33
تاریخچه زندانهای شاه ، صحنه ای دیگر از نبرد در زندان 17:16
فریاد کانونهای شورشی، شیر همیشه بیدار آماده‌ایم خبردار 16:11
از آن سی دی تا بعد-آزادی مسعود رجوی از زندان دیکتاتوری شاه 25:40
سرمایه بزرگ برای کسب آزادی ایران کیست؟ مریم رجوی 05:13
آن که بیش از همه و پیش از همه پرداخت-برای سی دی 07:47
ای مرد توفان اوج انسان این تو سردار سرداران 05:14
راز نهانی  برادر- ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۷ 0۶:0۸
آزادیخواه واقعی را از کجا می‌توان شناخت؟ – ۳۰دی۱۳۹۷ 03:56
مثنوی پرنده-علی صفا- ۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷ 06:19
خاطرات۳۰دی۱۳۵۷-علی خدایی صفت ۱۳:۳۸
سریال آخرین امید-قسمت اول- ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۷ ۱۵:۳۰
سی دیماه سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندان دیکتاتوری شاه -قسمت دوم 44:50
کانونهای شورشی ـ سی دی گرامی باد 12:15
سی دیماه سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندان دیکتاتوری شاه 19:02
مناسبت ۳۰ مهر -دوشنبه-جنگ سی مهر-قسمت پنجم - ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 11:49
39:08