آخرین امید در اولین سنگر:به مناسبت آزادی مسعود رجوی از زندان شاه

بزرگداشت ۳۰دی سالگرد آزادی آخرین زندانیان سیاسی در دیکتاتوری شاه - اشرف۳ - ۲۹دی۹۸ 68:53
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت چهارم - ۲۹دی۹۸ 10:46
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت سوم - ۲۹دی۹۸ 21:12
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت دوم - ۲۹دی۹۸ 22:22
مسعود_رجوی 20:58
آخرین امید قسمت سوم-کلیپ یک 17:15
سریال آخرین امید- قسمت پنجم  کلیپ اول - ۲۹ ۱۱ ۱۳۹۷ 14:30
مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم -کلیپ دوم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان 15:33
پیوند نبرد در بیرون و درون زندان - چهارمین قسمت از مستند تاریخچه زندانهای شاه 14:33
تاریخچه زندانهای شاه ، صحنه ای دیگر از نبرد در زندان 17:16
فریاد کانونهای شورشی، شیر همیشه بیدار آماده‌ایم خبردار 16:11
از آن سی دی تا بعد-آزادی مسعود رجوی از زندان دیکتاتوری شاه 25:40
سرمایه بزرگ برای کسب آزادی ایران کیست؟ مریم رجوی 05:13
آن که بیش از همه و پیش از همه پرداخت-برای سی دی 07:47
ای مرد توفان اوج انسان این تو سردار سرداران 05:14
راز نهانی  برادر- ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۷ 0۶:0۸
آزادیخواه واقعی را از کجا می‌توان شناخت؟ – ۳۰دی۱۳۹۷ 03:56
مثنوی پرنده-علی صفا- ۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷ 06:19
مناسبت ۳۰ مهر -دوشنبه-جنگ سی مهر-قسمت پنجم - ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 11:49
39:08