آخرین امید در اولین سنگر:به مناسبت آزادی مسعود رجوی از زندان شاه

مناسبت ۳۰دی -آخرین امید در اولین سنگر-قسمت اول 29:43
تاریخچه زندانهای شاه ، صحنه ای دیگر از نبرد در زندان 17:16
39:08
پیوند نبرد در بیرون و درون زندان - چهارمین قسمت از مستند تاریخچه زندانهای شاه 14:33
مناسبت ۳۰ مهر -دوشنبه-جنگ سی مهر-قسمت پنجم - ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 11:49
مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم -کلیپ دوم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان 15:33
راز نهانی  برادر- ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۷ 0۶:0۸
سریال آخرین امید- قسمت پنجم  کلیپ اول - ۲۹ ۱۱ ۱۳۹۷ 14:30
آزادیخواه واقعی را از کجا می‌توان شناخت؟ – ۳۰دی۱۳۹۷ 03:56
آخرین امید قسمت سوم-کلیپ یک 17:15
مثنوی پرنده-علی صفا- ۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷ 06:19
مسعود_رجوی 20:58
ای مرد توفان اوج انسان این تو سردار سرداران 05:14
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت چهارم - ۲۹دی۹۸ 10:46
آن که بیش از همه و پیش از همه پرداخت-برای سی دی 07:47
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت دوم - ۲۹دی۹۸ 22:22
سرمایه بزرگ برای کسب آزادی ایران کیست؟ مریم رجوی 05:13
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت سوم - ۲۹دی۹۸ 21:12
از آن سی دی تا بعد-آزادی مسعود رجوی از زندان دیکتاتوری شاه 25:40
بزرگداشت ۳۰دی سالگرد آزادی آخرین زندانیان سیاسی در دیکتاتوری شاه - اشرف۳ - ۲۹دی۹۸ 68:53