حقیقت ایرانی

مسعودر رجوی در حال سخنرانی در سال۵۹ 37:01
مسعود رجوی دیماه ۵۸-دانشگاه صنعتی شریف 31:17
خاطرات مجاهد شهید حسین رسولی از کاندیداتوری مسعود رجوی در سال ۵۸ 26:48
جواد برائی از ایام اولین دوره ریاست جمهوری میگوید 39:13
\نسل میلیشیا از کاندیداتوری مسعود رجوی میگوید 30:45
اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری 26:48
مسعود رجوی در سال ۵۸-کاندیداتوری ریاست جمهوری 29:09
محمد حیاتی از کاندیداتوری مسعود رجوی میگوید 28:10
مسعود رجوی ریاست جمهوری 31:51