بیست و دومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی

همیاری ۲۳ –روزسوم- مرضیه باباخانی – شماره۳۷- ۹۷۰۹۱۱ 04:23
همیاری ملی با سیمای آزادی 21:45
گزیده ای از برنامه ۳ روزه همیاری ملی با سیمای آزادی 01:38:33
گزارش پایانی از برنامه سه روزه همیاری ملی 24:39
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۴ 31:16
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روز سوم-۳ 29:28
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۲ 30:44
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روز سوم-۱ 34:32
استقبال هموطنان از برنامه همیاری 06:46
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری - روز دوم - ۵ 33:40
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری - روز دوم - ۴ 35:57
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری - روز دوم -۳ 32:02
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری - روز دوم - ۲ 30:39
گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روزدوم -۱ 31:42
منتخب همیاری ۲۲- روز اول - ۵ 34:44
منتخب همیاری ۲۲ - روز اول - ۴ 33:52
منتخب همیاری ۲۲ - روز اول - ۳ 30:54
منتخب همیاری ۲۲- روز اول -۲ 36:44
گزیده همیاری۲۲ - روز اول - ۱ 29:57