هنر و موسیقی

سروده اشک یتیم 02:15
ترانه بیداد آسمان 03:22
سروده هموطن همدردیم 01:29
حسین بهزاد استاد بزرگ نقاشی ایران که درسال ۱۲۷۳ درشیراز بدنیا آمد-تیراژه 16:00
شمسیه حسنی تنها زن نقاش سه بعدی درافغانستان-تیراژه 17:00
کامی پیسارو یکی از نقاشان تاثیر گذار درتاریخ وهنر است  15:00
17:00
حکایت یک بچه سیاه پوست است که درگیر یک مسئله نژاد پرستی است-تیراژه 12:00
18:00
اگر سایه‌ها شروع به صحبت کنند 03:34
15:00
14:00
برشی از فیلم چه CHE – ۲۷دی۱۳۹۷ 01:44
12:00
آزادی سرانجام خواهد رسید – ۲۵دی۱۳۹۷ 04:46
15:00
14:00
ترانه بوی تفنگ و باروت – ۷دی۱۳۹۷ 02:39
14:00
13:00