پرواز بزرگ

پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت ششم 49:37
پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت پنجم 47:14
پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت چهارم 46:00
پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت سوم 29:53
پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس هفتم مرداد۱۳۶۰_قسمت دوم 27:52