پرونده ۲۱۷ترس سونگونی در نظام ولایت ۲۲:۵۴
اعترافات دژخیم عزت شاهی سراپا دروغ درباره مجاهدین-پرونده 23:00
پرونده ۲۱۴ - باز خوانی دهه ۶۰ با وحشت از مجاهدین 23:00
پشت پرده مستند سازی های سفارشی رژیم علیه مجاهدین – پرونده 29:14
25:00
پرونده -قسمت ۲۱۰ - مزدوران برای شیطان‌سازی - ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۷ ۲۲:۵۶
پرونده ۲۰۹- ۱۹ ۰۹ ۱۳۹۷ ۲۳:0۴
پرونده ۲۴ مهر ۱۳۹۷ 22:34
پرونده  - کانونهای شورشی -قسمت دوم - ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
21:03
پرونده -فروغ جاویدان-970529 19:11
19:36
17:24
هابیلیان مدافع جلادان دهه۶۰-قسمت سوم 25:21