فیلم ها و مستند های سفارشی حکومت آخوندی علیه مجاهدین 30:08
بلند گوی اطلاعات آخوندی موسوم به« مردم تی وی» 27:34
پرونده  ۲۲۹ 25:51
35:40
پرونده ۲۲۷-بی بی سی حرامزاده ترین نوع سانسور 35:28
پرونده -۲۲۶ ۲۵:۱۶
پرونده ۲۲۵-۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۳:0۴
پرونده ۲۲۴-۹۸۰۸۰۶ ۳۲:۴۲
تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!-قسمت ششم ۳۵:0۹
پرونده۲۲۲-تحریف تاریخ قسمت پنجم-۹۸۰۷۲۲ 35:09
تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!- قسمت چهارم ۲۳:۲۸
پرونده_تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!قسمت سوم ۲۹:0۹
تحریف تاریخ یا جنگ روایت ۲۶:۴۵
تحریف تاریخ یا جنگ روایت؟!-۱ ۲۶:۴۲
پرونده ۲۱۷ترس سونگونی در نظام ولایت ۲۲:۵۴
اعترافات دژخیم عزت شاهی سراپا دروغ درباره مجاهدین-پرونده 23:00
پرونده ۲۱۴ - باز خوانی دهه ۶۰ با وحشت از مجاهدین 23:00
پشت پرده مستند سازی های سفارشی رژیم علیه مجاهدین – پرونده 29:14
25:00
پرونده -قسمت ۲۱۰ - مزدوران برای شیطان‌سازی - ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۷ ۲۲:۵۶