کرونا در ایران-ارتباط مستقیم

کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – افزایش ابتلای کادر درمانی – قسمت اول تا سوم – ۷ خرداد ۹۹ 17:09
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – هراس روحانی از گسترش کرونا – قسمت اول و دوم – ۶ خرداد ۹۹ 16:29
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – کارگران در میدان مین کرونا و فقر – قسمت اول تا سوم 11:16
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – پر شدن تخت‌های بیمارستانی – قسمت اول و دوم 19:49
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – پنهانکاری شیوع بیماری سنگ بنای فاجعه – قسمت اول تا سوم 16:41
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – فرستادن مردم به کام کرونا توسط رژیم– قسمت اول تا سوم 18:15
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – اعتراف به انفجار بمب کرونا – قسمت اول تا سوم 15:23
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – نگرانی از وضعیت غیربهداشتی زندانها – قسمت اول تا سوم 11:14
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – اقرار به گسترش بیماری در سطح جامعه – قسمت اول تا سوم 14:10
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – گستردگی شهرها و مراکز استانی قرمز – قسمت اول تا سوم 11:43
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – سیاست مناطق رنگی روحانی – قسمت اول تا سوم 21:02
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – گسترش مبتلایان به بیماری کوید۱۹ – قسمت اول تا سوم 20:16
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – خطر گسترش کرونا در تهران – قسمت اول تا سوم 16:04
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی – قسمت اول تا سوم 24:13
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – افزایش مبتلایان در شهرهای مختلف – قسمت اول تا سوم 21:15
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – کارگران بیشترین قربانیان کرونا – قسمت اول تا سوم 17:51
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – دشمنی نظام آخوندی با سلامت مردم – قسمت اول تا سوم 19:13
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – هدف از اعلام وضعیت سفید شهرها چیست – قسمت اول تا سوم 20:25
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – بازگشت برخی از استانها به وضعیت قرمز – قسمت اول تا سوم 19:48
کرونا در ایران - ارتباط مستقیم – پنهانکاری جنایتکارانه و کوچک‌نمایی آمار قربانیان – قسمت اول تا سوم 17:53